sunnuntai 15. joulukuuta 2013

MielikuvituskouluPhoto by: Brian bbsc30 CC BY-SA This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic LicenseOlen vaahdonnut Cristóbal Cobo:n ja John Moravec:in kirjaan perustuvasta näkymättömästä oppimisesta jo pitkään tässäkin blogissa. Into koulun ja oppimisen uudistamiseen ei ole kuitenkaan tyyntynyt, vaan aallot senkuin kasvavat. Mielikuvituskoulu on tarjonnut mahdollisuuden paitsi päästä keskustelemaan koulun tulevaisuudesta samanhenkisten ihmisten kanssa, myös mahdollisuuden tehdä haaveista totta. Mikko Jordman ainakin ehti jo meistä kertoa oman näkemyksensä mielikuvistuskoulusta. Minkälainen olisi minun näkemykseni haaveitteni koulusta? Miten teen näkymättömästä näkyvää? Näihin kysymyksiin yritän seuraavassa vastata.


Mielikuvituskouluni periaatteetNämä periaatteet ovat:


Oppijan oman oppimisensa omistaminen
Flow
Näkymätön oppiminen

Oppijan oman oppimisensa omistaminen


Unelmieni koulussa oppija oppii omista lähtökohdistaan ja mielenkiinnon kohteistaan lähtien. Ei ole ikävuosiin tai vuosikursseihin sidottua opetussuunnitelmaa, vaan oppiminen tapahtuisi yksilöllisesti omaan tahtiin. Oppijalle varmistetaan tarvittavat oppimateriaalit ja opettajat olisivat valmiina silloin, kun heitä tarvitaan. Perinteisen opettajan roolin sijasta opettaja olisi ennemminkin oppimisen asiantuntija ja opas, joka auttaisi ratkaisemaan oppimisen ongelmia. Perinteisen arvioinnin sijasta oppija saisi välitöntä palautetta oppimisensa edistymisestä oppimateriaaleihin sisäänrakennetuista tasoista ja pisteytyksistä pelimaailman tapaan. Oppiminen tapahtuisi siihen aikaan ja siinä tilassa, jonka oppija näkisi parhaaksi oppimisensa kannalta. Koulu olisi oppimiskeskus, joka olisi kaikille avoin tila oppimista varten.

Flow


Flow on Mihály Csíkszentmihályi:n kehittämä optimaalisen tilan psykologinen tarkastelu, joka auttaa meitä ymmärtämään luovia prosesseja ja ihmisen erityislaatuisuutta. Kun henkilö on Flow-tilassa, tehtävä itsessään on niin motivoiva, ettei ulkoisia motivaattoreita enää tarvita. Flow-tilassa ajan kulumista ei huomaa, ja jopa nälkä ja jano unohtuvat. Flow on luoville ihmisille tuttu tila, jolloin parhaimmat tuotokset ja ideat syntyvät kuin itsestään. Flow-tilalle ominainen luovuus ei kuitenkaan rajoitu vain taiteisiin, vaan voi yhtä hyvin esiintyä missä hyvänsä inhimillisessä toiminnossa, jossa tähän tilaan päästään. Flow-tila on optimaalinen myös oppimisen kannalta. Unelmieni koulussa oppijoiden oppimisympäristöä kehitetään tukemaan Flow-tilaan pääsemistä. Oppijalla on mahdollisuus keskittyä rauhassa, jos se on tarpeen, tai sitten toimia ryhmässä tai ryhmissä aina tilanteen mukaan.

Näkymätön oppiminenOlen lisännyt Cristóbal Cobon esittämiin näkymättömän oppimisen voimaideoihin jakamisen ja kutsun niitä näkymättömän oppimisen seitsemäksi tähdeksi. Nämä seitsemän tähteä auttavat tavoittamaan näkymättömän oppimisen ideoita mielikuvituskoulun toteuttamisessa.

 1. Luovuus

  Mielikuvituskoulussa kaikessa toiminnassa ja oppimisympäristön suunnittelussa otetaan huomioon luovuuden tukeminen ja edistäminen. Tämä on yksi niitä osa-alueita, joissa myös muut kuin oppijat itse, ovat todella tärkeässä tehtävässä. Oppimisympäristön tulee olla elävä, kehittyvä ja inspiroiva. Oppijoilla tulee olla mahdollisuuksia päästä toteuttamaan itseään sekä yksin että ryhmissä. Inspiraatiolle, improvisoinnille ja intuitiolle annetaan tilaa, ja mahdollisuuksia konkretisoitua.


 2. Kokeileminen

  Mielikuvitus koulu on tila, jossa kuka vain uskaltaa tehdä jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole tehnyt. Mielikuvituskoulussa voidaan olla epämukavuusalueella epäonnistumista pelkäämättä. Virheet nähdään oppimisen mahdollistajina ja niiden tekeminen kuuluu asiaan luovissa prosesseissa. Virheet saattavat olla myös uusia ideoita, niistä syntyy jotain uutta. 


 3. Yhteistyö

  Mielikuvituskoulussa yhteistyö ennalta tuntemattomien, eri ikäisten ja eri ammatteja edustavien ihmisten kanssa on osa jokapäiväistä luonnollista toimintaa. "Opettajien" yksi tärkeistä tehtävistä on tämän mahdollistaminen. Eri alojen asiantuntijat ja visionäärit ovat osa "koulun" normaalia toimintaa. Koulun ja työn välinen raja on hävinnyt. Työntekijät voivat tulla oppimiskeskukseen opiskelemaan ja oppijat osallistuvat työmaailmaan luonnollisena osana oppimisprosessiaan.


 4. Infonomia

  Oikeanlaisen, luotettavan ja adekvaatin informaation löytäminen tietotulvasta on tärkeä osa tulevaisuuden taitoja, ja osa jokapäiväistä oppimista mielikuvituskoulussa. Tässä taidossa auttavat oppijat toisiaan, ja tarvittaessa oppimisen asiantuntijat auttavat ongelmanratkaisussa. 


 5. Omistautuminen

  Oppijoiden omat lähtökohdat ja mielenkiinnonkohteet ohjaavat kohti oppimisen polkuja, jotka mahdollistavat oppijan oman parhaan itsen löytämistä. Oppijoilla on mahdollisuus vaihtaa polkuaan täysin vapaasti, mutta myös mahdollisuus omistautua täydellisesti valitsemalleen oppimispolulle. Omien vahvuusalueiden lisäksi tuetaan niitä alueita, jotka vaativat enemmän harjoittelua, mutta jotka ovat tärkeitä oppimispolun toteutumiselle. 


 6. Poisoppiminen

  Mielikuvituskoulu on ajan hermolla. Se seuraa ympäröivää yhteiskuntaa, uusimpia ideoita ja oppimisen keinoja. Joka päivä opitaan jotain uutta, ja monesti se vaatii poisoppimista aikaisemmista menetelmistä ja toimintamalleista. Joka tapauksessa omaa toimintaa opitaan kyseenalaistamaan ja kehittämään koko ajan positiivisessa ilmapiirissä. Koska erehtymistä ja virheiden tekemistä ei pelätä, vaan ne ovat luonnollinen osa luomisprosessia, ei poisoppiminen tai omalla epämukavuusalueellaa liikkuminen ole vaikeaa. 7. Jakaminen

  Koska oppiminen perustuu mielikuvituskoulussa suurelta osalta yhteistyöhön, on jakaminen luonnollinen osa oppimista ja kehittymistä. Oppilaat eivät myöskään kilpaile keskenään. Ainoa kilpailun kohde on oma itse, jota pyritään jatkuvasti kehittämään kohti parhainta itseä. Kaikki ovat saman arvoisia myös "koulun" toiminnasta päätettäessä. Mielikuvituskoulussa kaikki ovat veljiä ja siskoja. 

Oppijasta Knowmad:ksi
Knowmad on termi, jolla John Moravec kutsuu tulevaisuuden työntekijöitä. Siinä yhtyy kaksi sanaa know ja nomad, eli tietäminen ja nomadi. Tulevaisuuden tietotyöläinen on nomadi, joka on valmis tekemään töitä kenen kanssa vaan, missä hyvänsä. Knowmad:lle on annettu ominaisuuksia, jotka seuraavaksi yritän sisällyttää mielikuvituskoulun ideaani.

Knowmad ei ole rajoittunut johonkin johonkin tiettyyn ikään


Mielikuvituskoulu on kaikille avoin oppimiskeskus, jossa kaiken ikäiset voivat opiskella yksin tai keskenään.

Knowmad on luova, innovatiivinen, yhteistyökykyinen ja motivoitunut


Mielikuvituskoulussa oppija on oman oppimisensa omistaja, lisämotivaatiota tuskin tarvitaan, sillä oppiminen on yksi elämän suurimmista nautinnoista. Mielikuvituskoulu pyrkii kaikin keinoin tukemaan luovuutta ja innovatiivisuutta. Mielikuvituskoulussa yhteistyö on luonnollinen tapa oppia ja toimia. 

Hän käyttää ja tuottaa tietoa eri yhteyksissä. Hän ei ole vain tiedon kuluttaja vaan myös tuottaja (myös kollektiivisesti).


Infonomian kautta oppija mielikuvituskoulussa on tottunut käyttämään ja tuottamaan tietoa. Hän osaa arvioida erilaisia tietolähteitä ja osaa tuottaa laadukasta uutta tietoa koko maailman käyttöön.

Knowmad on kekseliäs, intuitiivinen ja kykenevä tuottamaan ideoita


Mielikuvituskoulu on tulevien keksijöiden, taiteilijoiden, tiedemiesten ja luovien ihmisten hautomo.

Hän pystyy luomaan sosiaalisesti rakennettua ymmärrystä


Mielikuvituskoulussa opitaan yhteistyössä koko yhteiskunnan kanssa. Työn ja oppimisen välinen raja on hälventynyt, ja oppiminen liittyy laajempaan kontekstiin. 

Knowmad ei vain etsi pääsyä tiedon lähteille, vaan myös yrittää käyttää sitä avoimesti ja vapaasti 


Mielikuvituskoulussa jakaminen on luonnollinen tapa tuottaa uutta tietoa. Koko maailma pääsee hyötymään oppimisen tuloksista ja uudesta tiedosta.

Knowmad on verkostojen luoja, joka on aina yhdistämässä ihmisiä, ideoita, järjestöjä, jne...


Mielikuvituskoulu on aktiivisesti yhteyksissä ympäröivään yhteiskuntaan ja käyttää mm. sosiaalista mediaa luovasti oppimisensa tukena ja apuna luomassa oppimisympäristöjä ja - verkostoja koko maailmassa.

Hän tuntee ja hänellä on kyky käyttää työkaluja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen


Mielikuvituskoulussa ollaan ajan tasalla, ja seurataan ympäröivässä maailmassa tapahtuvia ideoita ja välineitä oppimisen ja työn kehittymisessä. 

Knowmad on digitaalisesti lukutaitoinen - Hän ymmärtää miten ja miksi digitaaliset teknologiat toimivat


Mielikuvituskoulussa oppijat käyttävät tietotekniikkaa aktiivisesti oman oppimisensa ja yhteistyön välineenä. Oppijoille esim. koodaaminen on luonnollinen apukeino omien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Knowmad on kykenevä ratkaisemaan tuntemattomia ongelmia eri konteksteissa


Mielikuvituskoulu on ongelmanratkaisutaitojen kehittymisen keidas. Ongelmia ratkaistaan yksin ja yhdessä.

Knowmad osaa jakaa tietoa ja tietämystä (ilman maantieteellisiä rajoja).


Jakaminen on osa mielikuvituskoulun luonnollista jokapäiväistä toimintaa.


Seuraavat Knowmad:in ominaisuudet jo vähän toistavat itseään, joten niihin on jo vastattu:


Hän on mukautuvainen eri yhteyksiin ja ympäristöihin.
Hän on tietoinen vapaan tiedonsaannin arvosta.
Hän on tarkka tiedon yhteyksien ja sovellettavuuden suhteen.
Knowmad on kykenevä poisoppimaan nopeasti sekä yhdistämään uusia ideoita.
Knowmad on kykenevä luomaan horisontaaleja osaamisverkostoja.
Hänelle on tyypillistä jatkuva ja koko elämän kestävä oppiminen (sekä formaali että informaali).
Knowmad tekee jatkuvasti kokeita TVT:llä (yhteistoiminnallisesti).
Knowmad ei pelkää epäonnistumista.

Koulu 3.0Mielikuvituskoulu on koulu 3.0, sillä:


Mielikuvituskoulussa teknologia on jo kaikkialla, osa sen luonnollista toimintaympäristöä. Oppimista varten ei enää tarvita koulurakennuksia, vaan opiskella voi missä vain. Koulut ovat oppimisen keskuksia, jossa oppimisen asiantuntijat auttavat ihmisiä löytämään heitä parhaiten palvelevat oppimisen ympäristöt, menetelmät ja välineet. Mielikuvituskoulussa oppiminen on elinikäistä ja kaikki voivat siellä olla sekä oppilaita että opettajia.


3 kommenttia:

 1. Vastaukset
  1. Kiitos, Laura! Sun blogikirjoituksesi Huudetaan lujempaa! sopii kyllä mielestäni tähän kuin "nenä päähän" #mielikuvituskoulu etenee hurjaa vauhtia :-)

   Poista
 2. Osui ja upposi! Ihanaa että minun luontaiselle toimintatavalleni on löytynyt määritelmä = Knowmad! :-D
  Kiitos Tero!

  VastaaPoista